Νέες αδειοδοτήσεις της ΡΑΕ – 7 ηλιακά για την Juwi και 2 αιολικά για την Eunice συνολικής ισχύος 149 MW