Απαλλαγή των μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων από την ασφάλιση του ΕΦΚΑ

Ρητή απαλλαγή των μελών των ενεργειακών κοινοτήτων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ, προβλέπει ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 30) γίνεται τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9) και ειδικότερα σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ότι  οι ενεργειακές κοινότητες, ως αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, αποτελούν ιδιαίτερες εταιρικές μορφές, μη ανήκουσες στις προσωπικές ή στις κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρίες.

Βασικός τους σκοπός των Ενεργειακών Κοινοτήτων σημειώνεται ότι  είναι βάσει του ν. 4513/2018 η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α 205), και η καινοτομία στον ενεργειακό τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, η ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Κατά συνέπεια, η υπαγωγή των μελών των ενεργειακών κοινοτήτων στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ δεν κρίνεται σκόπιμη, καθώς οι ενεργειακές κοινότητες διαφοροποιούνται από τα συνήθη εταιρικά σχήματα που έχουν ως κύρια επιδίωξή τους το επιχειρηματικό κέρδος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προς κάλυψη του προκύψαντος κενού δικαίου, θεσμοθετείται ρητά η απαλλαγή των μελών των ενεργειακών κοινοτήτων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ, προκειμένου να ενδυναμωθεί ο νέος αυτός θεσμός και να προωθηθεί δια μέσω αυτού η μετάβαση της χώρας σε πράσινη ενέργεια με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων και αρχών.

Ενεργειακές ρυθμίσεις

Στο  νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για ενεργειακά θέματα οι οποίες αναλυτικά προβλέπουν ότι:.

Χορηγείται παράταση στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Η εν λόγω διάταξη κρίνεται αναγκαία καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης δεν δύνανται να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Για σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών.

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν εντός του 2019 μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020. https://communities.gr/

Related Post

0 Comments

leave a comment