Μεταβιβάσεις αδειών και σταθμών ΑΠΕ και νέο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται σημαντική κινητικότητα στις μεταβιβάσεις αδειών (είτε εξαιρέσεων από υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής είτε και έργων μεγαλύτερης ισχύος με άδεια παραγωγής) καθώς και εν λειτουργία σταθμών ΑΠΕ.

Οι κάτωθι συνοπτικές αναφορές επικεντρώνονται σε κρίσιμες νομικές παραμέτρους της μεταβίβασης φωτοβολταϊκών σταθμών (επαγγελματικών και αγροτικών), αν και ισχύουν mutatis mutandis και για έτερους σταθμούς ΑΠΕ, λ.χ. στην περίπτωση μεταβίβασης αιολικών σταθμών, σταθμών παραγωγής ηλ. Ενέργειας από βιομάζα/βιοαέριο και υδροηλεκτρικών σταθμών.

Για τη διαδικασία μεταβίβασης εν λειτουργία φ/β σταθμών δεν τίθενται καταρχήν εκ του νόμου περιορισμοί, ανεξαρτήτως μάλιστα ισχύος του μεταβιβαζόμενου φ/β σταθμού (εξαίρεση εδώ είναι η ειδική περίπτωση των αγροτικών φ/β, η οποία ενέχει, ούτως ή άλλως, μείζονες νομικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες χρήζουν πολυπαραμετρικής αξιολόγησης ιδίως μετά από τις πρόσφατες ρυθμίσεις του ν. 4685/2020).

Πρέπει εντούτοις να επισημανθεί ότι η μεταβίβαση ενός σταθμού ΑΠΕ αποτελεί μια σύνθετη νομικά διαδικασία μη ταυτιζόμενη με άλλες τρέχουσες μορφές νομικών μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, για την υλοποίηση της οποίας, πέραν της αυξημένης νομικής επιμέλειας και εξειδίκευσης κατά τη συμβατοτεχνική αποτύπωση των επιμέρους επιχειρηματικών συμφωνιών, ιδιαίτερης προσοχής χρήζει και η κατάλληλη διευθέτηση και ο προγραμματισμός των φορολογικών – λογιστικών πτυχών εκάστης μεταβίβασης, προς το σκοπό της επίτευξης της βέλτιστης από φορολογικής απόψεως λύσης.

Εξόχως σημαντική είναι, σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια, ενός εξειδικευμένου και αναλυτικού νομικού και τεχνοοικονομικού έλεγχου (legal & financial due diligence), o οποίος οφείλει να διενεργείται πάντα προ της διαδικασίας μεταβίβασης. Τα πορίσματα του εν λόγω ελέγχου και τα ευρήματά του «καθοδηγούν» εξάλλου και τη διαμόρφωση των συμβατικών κειμένων και τις εμπεριεχόμενες σε αυτά συμβατικές ρήτρες.

Συνοπτικά μπορεί εδώ να επισημανθούν τα εξής: Η μεταβίβαση ενός εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού δύναται να λάβει χώρα με δύο κυρίως νομικούς τρόπους: είτε δια της απ’ ευθείας μεταβίβασης από τον κάτοχο του φ/β σταθμού (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του φ/β σταθμού ως αυτοτελούς παραγωγικής μονάδας – συνόλου παγίων από κοινού με το σύνολο των αδειών – συμβάσεων – εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο σταθμό (asset deal), είτε δια της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων/μετοχών του νομικού προσώπου που κατέχει τον σταθμό (share deal), στις περιπτώσεις κυρίως που κάτοχοι των προς μεταβίβαση σταθμών είναι εταιρικά οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs), των οποίων μοναδικά περιουσιακά στοιχεία/κλάδος δραστηριότητας είναι οι προς μεταβίβαση σταθμού.

Σε κάθε περίπτωση, της κύριας μεταβιβαστικής πράξης θα πρέπει, όπως ήδη ελέχθη, αναλόγως και του επιλεχθησόμενου τρόπου μεταβίβασης, να προηγηθεί από την πλευρά του αγοραστή στοχευμένος, πλήρης και ενδελεχής νομικός έλεγχος (legal due diligence) του σταθμού. Ειδικότερα, ο διενεργούμενος νομικός έλεγχος επικεντρώνεται τόσο στην προηγηθείσα αδειοδοτική διαδικασία του εξαγοραζόμενου σταθμού ΑΠΕ (είτε πρόκειται για εν λειτουργία φ/β σταθμό είτε για άδεια παραγωγής/βεβαίωση παραγωγού ή για εξαίρεση από υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής), στο νομικό καθεστώς του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού ΑΠΕ, στην εταιρική δομή της πωλήτριας εταιρείας και στην επενέργεια επ’ αυτής της δομής τυχόν προγενεστέρων μεταβιβάσεων που έχουν λάβει χώρα κλπ., καθώς και στο φορολογικολογιστικό μέρος που αφορά στην κατασκευή του σταθμού ΑΠΕ.

Παράλληλα, σε συνάρτηση με την επιχειρηματική συμφωνία των μερών αναφορικά με τη νομική σχέση κατοχής του φ/β σταθμού (αγορά ή μίσθωση του γηπέδου εγκατάστασης από τον αποκτώντα τον σταθμό ΑΠΕ επενδυτικό φορέα), θα πρέπει να συνταχθούν αντιστοίχως για κάθε περίπτωση και τα αντίστοιχα διασφαλιστικά συμβατικά κείμενα που αφορούν στο γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού (νέο μισθωτήριο, εκχώρηση μισθωτικής σχέσης κλπ), αφότου επί της νομικής κατάστασης (και) αυτού ολοκληρωθεί ο σχετικός ενδελεχής νομικός έλεγχος.

Περαιτέρω, αναλόγως του επιλεγέντος τρόπου μεταβίβασης ενός εν λειτουργία σταθμού ΑΠΕ, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής οι νομικές σε συνδυασμό με τις φορολογικές και λογιστικές παραμέτρους εκάστης μεταβίβασης, προκειμένου να επιτευχθεί η (και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη) βέλτιστη φορολογικά και νομικά διασφαλιστική λύση.

Τέλος, κατόπιν της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του σταθμού με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων, τα οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην κάλυψη των ευρημάτων του νομικού ελέγχου σε σχέση με τις απαραίτητες εκατέρωθεν συμβατικές ρήτρες και διασφαλίσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες κοινοποιήσεις της συμφωνίας τους έναντι των αρμοδίων αρχών (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ΡΑΕ) με τον νομικά δέοντα τρόπο.

Στο πλαίσιο της διενέργειας του σχετικού νομικού ελέγχου προ εκάστης αγοραπωλησίας οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη, συν τοις άλλοις, και οι κείμενες διατάξεις οι αφορώσες τις αδειοδοτικές διαδικασίες των ΑΠΕ. Λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας και έχοντας διαγνώσει τις ιδιαίτερα χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες, οι οποίες ως επί το πλείστον δρούν αποτρεπτικά για τις επενδύσεις, με τον ν. 4685/2020 (Α΄92) θεσπίσθηκαν ρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών. Η εξειδίκευση των εν λόγω ρυθμίσεων στο υπό εξαγορά έργο/άδεια οφείλει να ελέγχεται ενδελεχώς προ εκάστης ματαβίβασης.

Οι σημαντικότερες μεταβολές που επιφέρει ο ν. 4685/2020 (Α΄92), συνοψίζονται ως κάτωθι: Λόγου χάρη, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των αιτημάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο νομοθέτης αύξησε το όριο απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης περιβαλλοντικών όρων από τα 0,5 MWp στο 1 MWp με την ταυτόχρονη κατάργηση της  ρύθμισης που όριζε ως προϋπόθεση την λήψη περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για σταθμούς που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερης των 150 μέτρων, με σταθμό ΑΠΕ της ίδιας τεχνολογίας, με την προϋπόθεση ότι η αθροιστική ισχύς αυτών δεν θα υπερβαίνει το 1ΜWp. Περαιτέρω, σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις που αφορούν τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών σταθμών. Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι με τη ρύθμιση του άρθρου 127 του εν λόγω νόμου εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί από την υποχρέωση οριοθέτησης ρεμάτων, πάντα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την ταυτόχρονη υποχρέωση εκπόνησης υδραυλικής μελέτης, στην οποία θα καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Τέλος, αναφορικά με την ρυθμίσεις που αφορούν την χωροθέτηση των φ/β σταθμών,ο νέος νόμος καταργεί την κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας εφόσον αυτές έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών.

Συνοψίζοντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικής συμφωνίας σχετικά με τη μεταβίβαση ενός εν λειτουργία ή υπό αδειοδότηση σταθμού ΑΠΕ, καθώς και οι ιδιάζουσες φορολογικές παράμετροι που διέπουν τη συγκεκριμένη μεταβίβαση σε συνδυασμό και με την εμπλοκή των αρμοδίων Αρχών – Διαχειριστών Δικτύου, επιτάσσουν ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κατά τη διενέργεια της μεταβίβασης και εξειδικευμένη νομική κάλυψη, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τόσο τα έννομα συμφέροντα αμφότερων των μερών όσο και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

Related Post

0 Comments

leave a comment